Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że wykazaliście Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniufirma "Edwin Bühler. Korzystanie ze stron internetowychfirma "Edwin Bühler jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, to z reguły otrzymujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do firma "Edwin Bühler. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, firma "Edwin Bühler wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki w zakresie bezpieczeństwa, a zatem nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie firma "Edwin Bühler o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoba, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do co najmniej jednego czynnika właściwego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dotyczą dane

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy też nie, takich jak zbieranie, zapisywanie, porządkowanie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestrojenie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) profilowanie

  Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, preferencji osobistych, interesów, wiarygodności, zachowania, miejsca lub ruchów.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja jest przetwarzaniem danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

  Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) Przetwórca

  Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne jest zgodne z mającymi zastosowanie zasadami ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • j) Osoba trzecia

  Osoba trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub organem innym niż podmiot danych, administrator, przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub przetwarzającego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

  Uservoice
  Aby zgłosić sugestie dotyczące nowych funkcji lub pomysłów, korzystamy z następującego serwisu UserVoice, Inc., 121 2nd Street, 4. Stock, San Francisco, CA 94105 uservoice.com
  Szczegółowe informacje o tym, jak postępować z danymi można znaleźć pod następującym linkiem http://uservoice.com/privacy.

  Mailgun
  Aby wysłać Ci e-mail lub biuletyn, używamy mailgun. Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, mailgun.com
  Szczegółowe informacje o tym, jak postępować z danymi można znaleźć pod następującym linkiem https://www.mailgun.com/privacy-policy.

 • k) Zgoda

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym wskazaniem woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

2. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest administrator:

Adres kontaktowy

Edwin Bühler
Op de Berg 27
41849 Wassenberg
Niemcy
Phone
www.codex-vinum.de
www.codex-vinum.com
www.vinopedia.de
www.wine-software.net
UstId

3. Cookies

Strony internetowe firma "Edwin Bühler używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z łańcucha znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Pozwala to na odróżnienie odwiedzanych stron internetowych i serwerów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Poprzez użycie plików cookie, firma "Edwin Bühler może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Cookies pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępu przy każdym wejściu na stronę internetową, ponieważ jest ona przejmowana przez stronę internetową, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupowym za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale zablokować ustawienie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być całkowicie użyteczne.

4. Gromadzenie danych ogólnych i informacji

Strona internetowa firma "Edwin Bühler gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera na naszą stronę internetową (tzw. odsyłacze), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma "Edwin Bühler nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego firma "Edwin Bühler analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość rejestracji na stronie internetowej administratora danych ze wskazaniem danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane do sterownika, decyduje maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych oraz na jego własne potrzeby. Administrator danych może zażądać przekazania danych do jednego lub kilku procesorów (np. usługi doręczania paczek), które również wykorzystują dane osobowe do wewnętrznego celu, który jest przypisywany administratorowi danych.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej kontrolera zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, oraz czas rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście faktu, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, umożliwienia zbadania popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekazanie danych służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi danych zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które mogą być oferowane zarejestrowanym użytkownikom wyłącznie ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zlecić ich całkowite usunięcie z zasobów danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili na wniosek każdej osoby, której dane dotyczą, udziela informacji na temat tego, jakie dane osobowe są przechowywane na temat tej osoby. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazówkę osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. Całość pracowników administratora danych jest w tym zakresie dostępna dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

6. Prenumerata naszych biuletynów

Na stronie internetowej firma "Edwin Bühler użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Używana w tym celu maska wprowadzania danych określa, jakie dane osobowe są przesyłane, jak również kiedy newsletter jest zamawiany u administratora.

firma "Edwin Bühler regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu informacyjnego o ofertach przedsiębiorstw. Newsletter przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada aktualny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje się w celu wysyłki newslettera. Na adres e-mail potwierdzający zostanie wysłana wiadomość e-mail zarejestrowana przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, z przyczyn prawnych, w procedurze podwójnego zapisu. Ten e-mail potwierdzający służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest uprawniony do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji na newsletter przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przydzielonego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy celowi ochrony prawnej administratora danych.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto prenumeratorzy biuletynu mogą być informowani e-mailem, o ile jest to konieczne do działania usługi biuletynu informacyjnego lub danej rejestracji, tak jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu informacyjnego lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Nie będzie miało miejsca przekazywanie danych osobowych zbieranych przez serwis biuletynowy osobom trzecim. Zapisanie się do naszego newslettera może zostać w każdej chwili przerwane przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, których osoba, której dane dotyczą, udzieliła w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu cofnięcia zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. W każdej chwili można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób poinformować o tym administratora.

7. Biuletyn informacyjny - śledzenie

Newsletter firma "Edwin Bühler zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia rejestracji i analizy plików dziennika. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego firma "Edwin Bühler może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez tę osobę.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w newsletterze są przechowywane i analizowane przez kontrolera w celu optymalizacji wysyłki newslettera, jak również w celu jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniego oddzielnego oświadczenia o zgodzie wydanego w drodze procedury podwójnego wejścia. Po cofnięciu danych osobowych, dane te zostaną usunięte przez administratora danych. firma "Edwin Bühler automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymywania newslettera za wycofanie.

8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona firma "Edwin Bühler zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub w zakresie przyznanym przez ustawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo dostępu

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji na temat jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobom, których dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • celów przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości, przewidywany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria wykorzystane do określenia tego okresu;
  • istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych go dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym)

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
  • Osoba, której dotyczą dane, wycofuje zgodę, na której przetwarzanie opiera się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR, oraz w przypadku gdy nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
  • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 PKBR.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez firma "Edwin Bühler, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik firma "Edwin Bühler jest zobowiązany do niezwłocznego zapewnienia niezwłocznego spełnienia żądania usunięcia danych.

  W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, o tym, że podmiot danych zwrócił się do nich z wnioskiem o usunięcie przez nich linków do tych danych osobowych, ich kopiowanie lub replikację, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagane. Pracownicy firma "Edwin Bühler zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jedna z poniższych zasad

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie ich wykorzystania.
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez podmiot danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami podmiotu danych.

  Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez firma "Edwin Bühler, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik firma "Edwin Bühler zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

  Ponadto, korzystając ze swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, podmiot danych ma prawo do tego, by dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i jeżeli nie narusza to praw i wolności innych.

  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem firma "Edwin Bühler.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do sprzeciwienia się w dowolnym momencie, ze względu na jego szczególną sytuację, przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, które jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  W przypadku sprzeciwu firma "Edwin Bühler nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli firma "Edwin Bühler przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu Edwina Bühlera do celów marketingu bezpośredniego, firma "Edwin Bühler nie będzie już przetwarzał danych osobowych do tych celów.

  Ponadto podmiot danych ma prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych przez firma "Edwin Bühler do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem firma "Edwin Bühler. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, do korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

 • h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub ma na nią podobne skutki prawne, o ile decyzja (1 ) nie jest konieczna do jej podjęcia, lub wykonanie umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które określa również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) nie jest oparte na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, firma "Edwin Bühler wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, przynajmniej prawa do uzyskania interwencji człowieka ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem firma "Edwin Bühler.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem firma "Edwin Bühler.

11. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense

Na tej stronie internetowej, kontroler zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w celu dopasowania ich do treści danej witryny osób trzecich. Google AdSense umożliwia kierowanie zainteresowań użytkownika Internetu, co realizowane jest poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu AdSense firmy Google jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Celem komponentu AdSense firmy Google jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie na systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie, Alphabet Inc. jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontrolera i w której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane poprzez komponent Google AdSense do celów reklamy online i rozliczania prowizji do Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, który służy m.in. do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń komisyjnych.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie do używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Dodatkowo, pliki cookie już używane przez Alphabet Inc. mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką osadzoną na stronach internetowych, umożliwiającą zapis pliku dziennika i analizę pliku dziennika, za pomocą której można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie wbudowanych pikseli śledzących, Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz na które linki podmiot danych kliknęła. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Poprzez Google AdSense, dane osobowe i informacje - które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam - są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Alphabet Inc. może ujawnić zebrane dane osobowe poprzez niniejszą procedurę techniczną stronom trzecim.

Więcej informacji na temat Google AdSense można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Google AdSense Google Policies

Some used cookies: vinum_key => session key, locale => your language, cookiebar => CookieAllowed _cfduid CloudFlare cookie for identifying individual visitors privately

12. Metoda płatności: Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania Stripe jako procesora płatności

Na tej stronie internetowej regulator posiada zintegrowane komponenty Stripe. Stripe jest dostawcą usług płatniczych online, który umożliwia dokonywanie zakupów na koncie lub elastyczną płatność ratalną. Stripe oferuje również inne usługi, takie jak ochrona kupującego i kontrola tożsamości lub zdolności kredytowej.

Spółka operacyjna Stripe to Stripe Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jeśli w procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze jako opcję płatności "zakup na konto" lub "zakup na raty", dane osoby, której dane dotyczą, są automatycznie przesyłane do Stripe. Wybierając jedną z tych opcji płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania faktury lub zakupu ratalnego lub kontroli tożsamości i zdolności kredytowej.

Dane osobowe przekazywane do Stripe to zazwyczaj imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, a także inne dane niezbędne do przetworzenia faktury lub zakupu na raty. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są w związku z danym zamówieniem. W szczególności wymiana informacji dotyczących płatności, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, numer skumulowany, numer pozycji, dane dotyczące towarów i usług, cen i podatków, informacje na temat poprzedniego zachowania nabywcy lub inne szczegóły dotyczące sytuacji finansowej podmiotu danych.

Celem przekazywania danych jest w szczególności sprawdzenie tożsamości, administrowanie płatnościami, zapobieganie nadużyciom finansowym. Administrator dostarcza Stripe danych osobowych, w szczególności jeżeli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między Stripe a osobą, której dane dotyczą, w celu przetwarzania danych, są przekazywane do agencji gospodarczych w Stripe. Przekazywanie to jest przeznaczone do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej.

Stripe przekazuje również dane osobowe podmiotom stowarzyszonym (Stripe Group) oraz usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetworzenia danych w zamówieniu.

Stripe gromadzi i wykorzystuje dane i informacje o poprzednim zachowaniu płatniczym osoby, której dane dotyczą, jak również wartości prawdopodobieństwa ich zachowania w przyszłości (tzw. scoring) w celu podjęcia decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego. Obliczenia punktacji dokonuje się na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych z Stripe. Cofnięcie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych w Stripe można odzyskać w https://stripe.com/us/privacy.

13. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, w ramach którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d) PKBR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nad interesami tymi przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem kontrolera (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

14. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub osobę trzecią

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

15. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest to już konieczne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

16. Dostarczenie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niedostarczenia takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje na temat partnera umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisze z nią lub z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z podmiotem danych nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z każdym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych.

17. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności Zewnętrzni inspektorzy ochrony danych który został opracowany we współpracy zMedia Law Lawyers z WBS-LAW.