Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van debedrijf "Edwin Bühler". Het gebruik van de internetpagina's van debedrijf "Edwin Bühler" is mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale zakelijke diensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de voor het bedrijf "Edwin Bühler" geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft de bedrijf "Edwin Bühler" talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevensoverdracht via internet kan echter in principe een veiligheidslacune vertonen, zodat absolute bescherming niet altijd gegarandeerd is. Om deze reden is iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijv. per telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de bedrijf "Edwin Bühler" is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring over gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Gegevenssubject

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) de voor de verwerking verantwoordelijke controleur of controleur

  De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in de wetgeving van de Unie of de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan in de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden vastgesteld.

 • h) Bewerker

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, -instantie of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde partij. Overheidsinstanties die overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties geschiedt met inachtneming van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derden

  Derden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of andere organen dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die, onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

  Uservoice
  Om suggesties te doen voor nieuwe functies of ideeën maken wij gebruik van de volgende service van UserVoice, Inc., 121 2nd Street, 4. Stock, San Francisco, CA 94105 uservoice.com
  Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u onder de volgende link http://uservoice.com/privacy.

  Mailgun
  Om u e-mails of nieuwsbrief te sturen, gebruiken we mailgun. Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, mailgun.com
  Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u onder de volgende link https://www.mailgun.com/privacy-policy.

 • k) Toegestaan

  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, instemt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de controller

Controller voor de toepassing van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn:

Contactadres

Edwin Bühler
Op de Berg 27
41849 Wassenberg
Duitsland
Phone
www.codex-vinum.de
www.codex-vinum.com
www.vinopedia.de
www.wine-software.net
UstId

3. Koekjes

De internetpagina's van de bedrijf "Edwin Bühler" gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het onderwerp van de gegevens onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de bedrijf "Edwin Bühler" de gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om gebruik te maken van onze website. De gebruiker van de website die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld, hoeft bij elke toegang tot de website geen toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie zo op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online shop. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en kan het plaatsen van cookies dus permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de bedrijf "Edwin Bühler" verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem van het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de bedrijf "Edwin Bühler" geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website technologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de bedrijf "Edwin Bühler" anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

5. Inschrijven op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toe te schrijven.

Door de registratie op de website van de controller worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene wordt gebruikt, en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de voor de verwerking verantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevens of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het onderwerp in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie opgegeven persoonlijke gegevens te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de voor de verwerking verantwoordelijke op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de bedrijf "Edwin Bühler" krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het daarvoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

De bedrijf "Edwin Bühler" informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail zal worden verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in het kader van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres van het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene op het moment van registratie gebruikte computersysteem en de datum en tijd van registratie op. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die in het kader van de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een inschrijving in kwestie, zoals het geval kan zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of in geval van een wijziging in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Met het oog op het herroepen van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief op elk moment direct op de website van de controller af te melden of op een andere manier aan de controller te communiceren.

7. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van de bedrijf "Edwin Bühler" bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingebed, die in HTML-formaat worden verzonden om logboekbestanden op te nemen en te analyseren. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebouwde tracking pixel kan de bedrijf "Edwin Bühler" zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door de betrokkenen.

Deze persoonlijke gegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de dubbele instemmingsprocedure. Na een herroeping worden deze persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. De bedrijf "Edwin Bühler" beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de bedrijf "Edwin Bühler" bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routinewissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van de persoonsgegevens van de betrokkene mag de persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wet- en regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria aan de hand waarvan die periode wordt vastgesteld;
  • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens te verlangen of de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het BBPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • d) Recht op uitwissing (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de verwijdering van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het bbpR of artikel 9, lid 2, onder a), van het bbpR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het BBPR.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van de door de bedrijf "Edwin Bühler" opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een werknemer van bedrijf "Edwin Bühler" zorgt er onmiddellijk voor dat aan het verzoek om uitwissing onmiddellijk wordt voldaan.

  1. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken om verwijdering van koppelingen naar of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens heeft verzocht, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de bedrijf "Edwin Bühler" zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  1. Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het BBPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door de bedrijf "Edwin Bühler" opgeslagen persoonsgegevens wenst te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van de bedrijf "Edwin Bühler" regelt de beperking van de verwerking.

 • f) recht op gegevensportabiliteit

  Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, dat door de Europese wetgever is toegekend. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van het BBPR, of op grond van een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het BBPR, en de verwerking wordt met behulp van geautomatiseerde middelen uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het bbpR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de bedrijf "Edwin Bühler".

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het BBPR. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  De bedrijf "Edwin Bühler" verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende en legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien de bedrijf "Edwin Bühler" persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden door Edwin Bühler, zal de bedrijf "Edwin Bühler" de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de bedrijf "Edwin Bühler" voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het BBPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van de bedrijf "Edwin Bühler". Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG gebruik te maken van zijn of haar recht om met behulp van technische specificaties met behulp van geautomatiseerde middelen bezwaar aan te tekenen.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, gebaseerde beslissing die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft, of die hem of haar in belangrijke mate raakt, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het invoeren van de gegevens, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de bedrijf "Edwin Bühler" passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de bedrijf "Edwin Bühler".

 • i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de bedrijf "Edwin Bühler".

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt om advertenties op sites van derden te plaatsen. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die op sites van derden worden weergegeven zodat deze overeenkomen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google AdSense maakt het mogelijk om de internetgebruiker te interesseren, wat wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van de AdSense-component van Google is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google's AdSense component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens doorgeven via het Google AdSense-component ten behoeve van online reclame en de afwikkeling van commissies aan Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat onder meer dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieafspraken te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte webbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn bij Alphabet Inc. te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's is ingebed om een logboekbestandopname en een logboekanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebouwde tracking pixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een datasubject en op welke links is geklikt door het datasubject. Tracking pixels dienen onder andere om de stroom van bezoekers op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie - waaronder ook het IP-adres en noodzakelijk voor het verzamelen en administreren van de getoonde advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Het Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure bekendmaken aan derden.

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Google AdSense Google Policies

Some used cookies: vinum_key => session key, locale => your language, cookiebar => CookieAllowed _cfduid CloudFlare cookie for identifying individual visitors privately

12. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van Stripe als betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller Stripe componenten geïntegreerd. Stripe is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op een rekening of een flexibele termijnbetaling mogelijk maakt. Stripe biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming en identiteits- of kredietwaardigheidscontroles.

De werkmaatschappij van Stripe is Stripe Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop de optie "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling" als betalingsoptie kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Stripe. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met deze overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de factuur of de aankoop op afbetaling, of voor de controle van de identiteit en kredietwaardigheid.

De persoonlijke gegevens die naar Stripe worden verzonden zijn gewoonlijk Voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een factuur of een aankoop op afbetaling. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die in verband staan met de betreffende bestelling. Met name de uitwisseling van betalingsinformatie zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, cumulatief nummer, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over het eerdere aankoopgedrag of andere gegevens over de financiële situatie van de betrokkene.

Het doel van de overdracht van de gegevens is met name de identificatiecontrole, de betalingsadministratie en de fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt Stripe persoonsgegevens, met name indien er een rechtmatig belang bij de doorgifte bestaat. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Stripe en de betrokkene voor de gegevensverwerking worden door Stripe aan economische instanties doorgegeven. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

Stripe geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde ondernemingen (Stripe Groep) en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens in de opdracht te verwerken.

Stripe verzamelt en gebruikt gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene en waarschijnlijkheidswaarden voor zijn gedrag in de toekomst (de zogenaamde scoringsmethode) om te beslissen over de redenering, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. De scoreberekening wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden.

De betrokkene kan de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen van Stripe. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Stripe kunnen worden opgevraagd onder https://stripe.com/us/privacy.

13. Rechtsgrond voor de verwerking

Kunst. 6(1) lit. een GDPR dient als rechtsgrond voor verwerkingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), onder b), van het BBPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op kunst. 6(1) onder d GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), onder f), van het BBPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde partij, behalve wanneer deze belangen prevaleren boven de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin van het BBPR).

14. De gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f GDPR, is het ons rechtmatig belang om onze activiteiten uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

15. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens zijn de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

16. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste om een overeenkomst te sluiten; Verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.

Wij maken duidelijk dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat er persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer maakt de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze Privacy Policy is gegenereerd door de Generator van de Privacy Policy van de Externe functionarissen voor gegevensbescherming dat is ontwikkeld in samenwerking met deMedia Law Lawyers van WBS-LAW.