Πολιτική Απορρήτου

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση του εταιρεία "Edwin Bühler". Η χρήση των σελίδων του Διαδικτύου του εταιρεία "Edwin Bühler" είναι δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων κανονισμούς που ισχύουν για το εταιρεία "Edwin Bühler". Με τη δήλωση αυτή προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης περί προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το εταιρεία "Edwin Bühler" έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο ενδέχεται να έχουν, κατ 'αρχήν, κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του εταιρεία "Edwin Bühler" βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Για να το διασφαλίσουμε, θα θέλαμε να εξηγήσουμε πρώτα την ορολογία που χρησιμοποιήσαμε.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί ("πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) Το υποκείμενο των δεδομένων

  Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί, τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή άλλης διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Προφίλ

  Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών σχετικά με την απόδοση του ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

 • στ) Ψευδονομασία

  Η ψευδωνύλωση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλεφθούν από τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστής

  Ο μεταποιητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Παραλήπτης

  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται ως παραλήπτες. η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτο μέρος

  Τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οργανισμός διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας, μεταποιητής και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή, έχουν εξουσιοδότηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Uservoice
  Για να κάνετε προτάσεις για νέες λειτουργίες ή ιδέες, χρησιμοποιούμε την παρακάτω υπηρεσία UserVoice, Inc., 121 2nd Street, 4. Stock, San Francisco, CA 94105 uservoice.com
  Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://uservoice.com/privacy.

  Mailgun
  Για να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικό δελτίο, χρησιμοποιούμε mailgun. Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, mailgun.com
  Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.mailgun.com/privacy-policy.

 • ια) Συγκατάθεση

  Η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία ο ίδιος, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν .

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

Διεύθυνση επικοινωνίας

Edwin Bühler
Op de Berg 27
41849 Wassenberg
Γερμανία
Phone
www.codex-vinum.de
www.codex-vinum.com
www.vinopedia.de
www.wine-software.net
UstId

3. Μπισκότα

Οι σελίδες του Διαδικτύου του εταιρεία "Edwin Bühler" χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Πολλές τοποθεσίες Internet και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας μπορούν να αντιστοιχιστούν σελίδες και διακομιστές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης των δεδομένων που προέρχονται από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, το εταιρεία "Edwin Bühler" μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπος, διότι αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και το μπισκότο αποθηκεύεται έτσι στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Internet. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται, δεν είναι όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας εντελώς χρήσιμες.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος του εταιρεία "Edwin Bühler" συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδοχές των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο φθάνει ένα σύστημα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας (λεγόμενοι παραπομπές), (4) (5) ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στο δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) τυχόν άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το εταιρεία "Edwin Bühler" δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την (1) σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου καθώς και της διαφήμισής του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστοτόπου , και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, το εταιρεία "Edwin Bühler" αναλύει στατιστικά ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον ελεγκτή καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον ελεγκτή και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους μεταποιητές (π.χ. υπηρεσία αποστολής δεμάτων) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς, τα οποία αποδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP-που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και χρησιμοποιείται από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων και από την ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται υπό το φως του γεγονότος ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Ως εκ τούτου, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του ελεγκτή. Τα δεδομένα αυτά δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η μεταφορά εξυπηρετεί το σκοπό ποινικής δίωξης.

Η καταχώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο αντικείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του συγκεκριμένου θέματος. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καθοριστεί κατά την εγγραφή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει ανά πάσα στιγμή να παράσχει πληροφορίες σε κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αίτησης ή ένδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, στο βαθμό που δεν υφίστανται υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμο στο συγκεκριμένο πρόσωπο ως πρόσωπα επικοινωνίας.

6. Συνδρομή στα ενημερωτικά μας δελτία

Στην ιστοσελίδα του εταιρεία "Edwin Bühler", οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και όταν το ενημερωτικό δελτίο παραγγέλλεται από τον ελεγκτή.

Το εταιρεία "Edwin Bühler" ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του τακτικά μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές επιχειρήσεων. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να παραληφθεί μόνο από το υποκείμενο των δεδομένων εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) τα μητρώα των υποκειμένων των δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί από ένα υποκείμενο δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) και που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της (ενδεχόμενης) κατάχρησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και επομένως εξυπηρετεί το σκοπό της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή για μια σχετική καταχώριση, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση τροποποιήσεων στην προσφορά ενημερωτικών δελτίων, ή σε περίπτωση αλλαγής τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχει υποβάλει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να το κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Το ενημερωτικό δελτίο του εταιρεία "Edwin Bühler" περιέχει τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας των online καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το εταιρεία "Edwin Bühler" μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και ποια συνδέσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλήθηκαν από τα άτομα δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλούν την αντίστοιχη χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που εκδίδεται μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Το εταιρεία "Edwin Bühler" θεωρεί αυτόματα την απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος του εταιρεία "Edwin Bühler" περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με τον ελεγκτή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Σβήσιμο και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή στο μέτρο που αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προς το.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμοστέος ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή από άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται συνήθως ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

10. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη για να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση ως προς το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
  • τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων ·
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητείται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·
  • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταφορά.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να έχει συμπληρώσει ατελή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με κάθε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα να ξεχαστεί)

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντικρούει τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη μεταποίηση ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντικρούει τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να απαλειφθούν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει το εταιρεία "Edwin Bühler", μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος του εταιρεία "Edwin Bühler" θα διασφαλίσει αμέσως ότι η αίτηση διαγραφής θα τηρηθεί αμέσως.

  Όταν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, οι ελεγκτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω ελεγκτές οποιουδήποτε συνδέσμου ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Οι εργαζόμενοι του εταιρεία "Edwin Bühler" θα κανονίσουν τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται ένας από τους προαναφερθέντες όρους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκευτεί από το εταιρεία "Edwin Bühler", αυτός ή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του εταιρεία "Edwin Bühler" θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη για να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρέχονται σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφ 'όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του σε φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει απευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και όταν το πράττει επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με κάθε υπάλληλο του εταιρεία "Edwin Bühler".

 • ζ) Δικαίωμα αντικρούσεως

  Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα που έχει εκχωρηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, το οποίο βασίζεται στο στοιχείο ε) ή στ) ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει και για τα στοιχεία που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.

  Το εταιρεία "Edwin Bühler" δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν το εταιρεία "Edwin Bühler" επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σχετικά με την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει για τον προσδιορισμό του προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντικρούει τον Edwin Bühler στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, το εταιρεία "Edwin Bühler" δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

  Επιπλέον, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σχετικά με επιστημονικό ή ιστορικό ερευνητικό σκοπό ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με Του άρθρου 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του εταιρεία "Edwin Bühler". Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και, παρά την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης

  Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα του ευρωπαίου νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τον ίδιο ή επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο οποίος προβλέπει επίσης τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το εταιρεία "Edwin Bühler" μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, τουλάχιστον το δικαίωμα της ανθρώπινης παρέμβασης του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του εταιρεία "Edwin Bühler".

 • i) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αποσύρει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο του εταιρεία "Edwin Bühler".

11. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdSense

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdSense. Το Google AdSense είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε ιστότοπους τρίτων για να ταιριάζουν με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου τρίτου μέρους. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται μέσω δημιουργίας προφίλ για μεμονωμένους χρήστες.

Η εταιρεία που λειτουργεί με το στοιχείο AdSense της Google είναι το Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο σκοπός του στοιχείου AdSense της Google είναι η ενσωμάτωση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας. Το Google AdSense τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Alphabet Inc. έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε πρόσκληση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google AdSense, ο περιηγητής στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Το στοιχείο Google AdSense για τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου και τον διακανονισμό των προμηθειών της Alphabet Inc. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Alphabet Inc. αποκτά γνώσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί το αλφάβητο Inc, μεταξύ άλλων, να κατανοήσουν την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσουν συμβόλαια διακανονισμού.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνείται οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Alphabet Inc. να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπροσθέτως, τα cookies που ήδη χρησιμοποιούνται από την Alphabet Inc. ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα επονομαζόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστοσελίδες για να ενεργοποιήσει μια καταγραφή αρχείου καταγραφής και μια ανάλυση αρχείου καταγραφής μέσω του οποίου μπορεί να γίνει μια στατιστική ανάλυση. Με βάση τα ενσωματωμένα εικονοστοιχεία παρακολούθησης, η Alphabet Inc. είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν και πότε ένα δικτυακό τόπο ανοίχθηκε από ένα υποκείμενο δεδομένων και σε ποιους συνδέσμους έγινε κλικ από το υποκείμενο των δεδομένων. Τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, για την ανάλυση της ροής επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.

Μέσω του Google AdSense, τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες - που περιλαμβάνουν επίσης τη διεύθυνση IP και είναι απαραίτητα για τη συλλογή και τη λογιστική των εμφανιζόμενων διαφημίσεων - διαβιβάζονται στην Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Alphabet Inc. μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το Google AdSense εξηγείται περαιτέρω στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.google.com/intl/el/adsense/start/.

Google AdSense Google Policies

Some used cookies: vinum_key => session key, locale => your language, cookiebar => CookieAllowed _cfduid CloudFlare cookie for identifying individual visitors privately

12. Τρόπος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Stripe ως επεξεργαστή πληρωμής

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τα στοιχεία Stripe. Stripe είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο, ο οποίος επιτρέπει αγορές σε έναν λογαριασμό ή μια ευέλικτη δόση πληρωμής. Το %{pay_service} προσφέρει επίσης άλλες υπηρεσίες, όπως προστασία αγοραστών και έλεγχοι ταυτότητας ή πιστοληπτικής ικανότητας.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Stripe είναι %{pay_service} %{pay_service_address}

Εάν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει την "αγορά κατά την εκκίνηση" ή την "αγορά δόσεων" κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ως επιλογή πληρωμής, τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων μεταδίδονται αυτόματα στο Stripe. Επιλέγοντας μία από αυτές τις επιλογές πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με αυτή τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την επεξεργασία του τιμολογίου ή της αγοράς δόσεων ή των ελέγχων ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο %{pay_service} είναι συνήθως Πρώτη, επώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και άλλα δεδομένα απαραίτητα για την επεξεργασία ενός τιμολογίου ή μιας δόσης αγορά. Η επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία. Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή πληροφοριών πληρωμής, όπως τραπεζικά στοιχεία, αριθμός κάρτας, ημερομηνία ισχύος και κωδικός CVC, σωρευτικός αριθμός, αριθμός είδους, δεδομένα για αγαθά και υπηρεσίες, τιμές και φόροι, πληροφορίες για την προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά ή άλλες λεπτομέρειες οικονομική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι, ιδίως, ο έλεγχος ταυτοποίησης, η διαχείριση πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να παρέχει Stripe με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο συμφέρον στη διαβίβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του %{pay_service} και του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων διαβιβάζονται από το Stripe σε οικονομικούς οργανισμούς. Αυτή η διαβίβαση προορίζεται για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Το %{pay_service} διαβιβάζει επίσης τα προσωπικά δεδομένα σε συνεργαζόμενους ομίλους (%{pay_service} Group) και τους παρόχους υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία των δεδομένων στη σειρά.

το %{pay_service} συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη συμπεριφορά πληρωμής του υποκειμένου δεδομένων καθώς και τιμές πιθανότητας για τη συμπεριφορά του στο μέλλον (αποκαλούμενη βαθμολόγηση) προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη συλλογιστική, την εφαρμογή ή τον τερματισμό μιας συμβατικής σχέση. Ο υπολογισμός της βαθμολόγησης πραγματοποιείται με βάση επιστημονικά αναγνωρισμένες μαθηματικές-στατιστικές μεθόδους.

Το υποκείμενο των δεδομένων είναι σε θέση να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή από το Stripe. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση σύμφωνα με (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής.

Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του %{pay_service} ενδέχεται να ανακτηθούν κάτω από το https://stripe.com/us/privacy.

13. Νομική βάση για τη μεταποίηση

Τέχνη. 6 (1) lit. ένα GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). b GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, π.χ. στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. c GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματίστηκε στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) lit. d GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 (1) f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εφόσον η μεταποίηση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να αναληφθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 της απόφασης 2 GDPR).

14. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

15. Περίοδος για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

16. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νόμιμη ή συμβατική απαίτηση. Απαιτούμενη απαίτηση για σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της αδυναμίας παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανόνες) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνάψουμε σύμβαση ότι το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έχει ως συνέπεια ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Πριν από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος αποσαφηνίζει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά πόσον η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι αναγκαία για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής της προσωπικής δεδομένα.

17. Ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματα τη λήψη αποφάσεων ή τη δημιουργία προφίλ.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί από τη Γεννήτρια Πολιτικής Απορρήτου του Εξωτερικοί Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τηνMedia Law Lawyers από το WBS-LAW.